Φορείς

  • Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος

www.apae.uth.gr

 foris

  • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Π.Θ.

ee.uth.gr

ee.uth

 

  • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας

www.alieia.gr